Warunki gwarancji

Firma TP-Link POLSKA SP. Z O.O. udziela niniejszej gwarancji na każdy zakupiony Produkt. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza uprawnień wynikających z praw przysługujących Konsumentom na mocy obowiązującego prawa w zakresie sprzedaży wyrobów konsumenckich.

Na mocy niniejszej gwarancji TP-Link oświadcza, że Produkt oraz dołączone do niego akcesoria w trakcie Okresu gwarancyjnego będą wolne od wad materiałowych i wad wykonania pod warunkiem wykorzystywania ich zgodnie z przeznaczeniem.

1.            Produkt może składać się z części o różnych okresach gwarancyjnych. Warunki gwarancji ustalane są na podstawie odpowiedniego prawa miejscowego, a gwarancja udzielana standardowo na okres dwudziestu czterech (24) miesięcy dla jednostki głównej, dwunastu (12) miesięcy dla baterii oraz ładowarki oraz sześciu miesięcy (6) dla słuchawek, od daty zakupu Produktu.

2.            Okres gwarancyjny obowiązuje wyłącznie pod warunkiem zakupu Produktu importowanego przez TP-Link POLSKA SP. Z O.O. i rozpoczyna się z chwilą zakupu Produktu przez pierwszego użytkownika.

3.            W trakcie Okresu gwarancyjnego TP-Link lub jeden z Autoryzowanych serwisów TP-Link dokona stosownej naprawy lub wymiany Produktu/części Produktu w przypadku stwierdzenia jego wady. Naprawiony Produkt lub wymieniony Produkt/jego części muszą być wolne od wad. Do naprawy lub wymiany Produktu mogą zostać użyte elementy naprawione i funkcjonalnie równoważne. Nabywca Produktu lub jego właściciel („Konsument”) nie ponosi opłat za naprawę lub wymianę wadliwego Produktu podczas Okresu gwarancyjnego.

Wszelkie wadliwe części lub elementy osprzętu przechodzą na własność TP-Link.

W przypadku konieczności naprawy informację taką należy zgłosić telefonicznie lub mailowo:

Tel.:+48 (0) 801 002 228; +48 22 360 63 90

E-mail: support.pl@neffos.com

Informację o konieczności naprawy produktu można również zgłosić bezpośrednio do serwisu poprzez formularz dostępny na stronie https://fixit-service.com/clients/neffos/.

Gwarancja realizowana jest w systemie door-to-door - Konsument nie ponosi kosztów związanych z przesyłką Produktu do serwisu. Sprzęt powinien być przekazany firmie kurierskiej w opakowaniu wykluczającym ryzyko uszkodzenia podczas transportu (zalecane jest oryginalne opakowanie fabryczne).

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje konfiguracji urządzeń współpracujących, które nie są jednocześnie częścią Produktu oferowanego przez TP-Link.

4.            W przypadku odsprzedaży okres gwarancyjny nie ulega wydłużeniu.

5.            Na żądanie firmy TP-Link lub Autoryzowanego serwisu Konsument może być zobowiązany do przedstawienia dowodu zakupu produktu oraz jego numeru seryjnego. W przypadku nieprzedstawienia wymaganych dokumentów albo niekompletności/nieczytelności podanych informacji, TP-Link zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania usługi serwisowej w ramach gwarancji.

6.            Niniejsza gwarancja nie upoważnia Konsumenta do dochodzenia roszczeń wynikających z:

• normalnego zużycia urządzenia, części obudowy, śladów powstających w czasie eksploatacji, jak zarysowania, zabrudzenia, wytarcia.

• uszkodzeń wynikających z użytkowania sprzętu w sposób niezgodny z jego pierwotnym przeznaczeniem,

• uszkodzeń mechanicznych wynikających z demontażu, naprawy oraz modyfikacji, dokonanych bez stosownego upoważnienia,

• uszkodzeń spowodowanych przez czynniki zewnętrzne takie jak: zalanie cieczą, zawilgocenie, wyładowania atmosferyczne, pożar, zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, nieprawidłowe napięcie w sieci, działanie czynników chemicznych, spożywczych, a także innych będących poza kontrolą TP-Link

• uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej eksploatacji, konserwacji, instalacji lub dokonania jakichkolwiek zmian.

• funkcjonowanie usług i/lub treści multimedialnych firm trzecich dostępnych za pośrednictwem telefonu.

7.            Niniejsza gwarancja traci ważność w następujących przypadkach:

• jeśli numer seryjny lub plomba gwarancyjna na urządzeniu uległy zatarciu lub zostały usunięte,

• jeśli jakiekolwiek postanowienie zawarte w niniejszej gwarancji zostało zmienione bez uprzedniej pisemnej zgody TP-Link,

• braku jakiegokolwiek dowodu zakupu.

8.            Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie oryginalnych komponentów Produktu i nie dotyczy żadnego oprogramowania, czy też jakiegokolwiek innego urządzenia będącego własnością TP-Link lub osób trzecich, których obowiązuje umowa licencyjna użytkownika. Gwarancja nie obejmuje działań w ramach normalnego użytkowania, takich jak instalacja sprzętu, programowanie, czyszczenie i konserwacja, czy kontrola działania urządzenia.

9.            TP-Link nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek programów, danych czy zawartości przenośnych nośników pamięci, których kopie zapasowe nie zostały wykonane przez użytkownika.

TP-Link zaleca Konsumentom wykonywanie kopii zapasowych zawartości swojego Produktu przed oddaniem go do Autoryzowanego serwisu.

10.          Oprócz gwarancji wyrażonych, których warunki określono powyżej, TP-Link nie udziela żadnych innych gwarancji, wyrażonych lub dorozumianych w zakresie zastosowań Produktu lub w jakimkolwiek innym zakresie. TP-Link nie ponosi odpowiedzialności za utratę możliwości użytkowania Produktu, wszelkie niedogodności, straty lub inne szkody wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania Produktu. Oferty wydłużające lub poprawiające warunki gwarancji obowiązują jedynie w danym kraju i roszczenia zgłaszane z tego tytułu w innych krajach nie będą rozważane.

11.          Niniejszej gwarancji udziela się lokalnie przez jednostki stowarzyszone TP-Link, których lista znajduje się pod adresem: www.neffos.com.